Därför väljer du Folksam LO Pension

Vårt jobb är att se till att du LO-medlem får en schysst tjänstepension. Idag förvaltar vi tjänstepensionen för nära en halv miljon medlemmar som har valt att pensionsspara i vår fondförsäkring. Vi samägs av LO:s fackförbund och Folksam.
  • Vi är medlemmarnas pensionsbolag
  • God avkastning och låga avgifter betyder mer pension till dig
  • Du får ett smart fonderbjudande, pensionspengarna placeras efter hur långt du har kvar till pensionen
  • Dina pensionspengar placeras i företag som tar ansvar för människor och miljön
Välkommen du också, vi ger dig nyckeln till en schysst pension!
Folksam LO Pension har inget eget fondbolag utan erbjuder enbart externa fonder. Fonderna förvaltas av Swedbank Robur. Olika fondbolag och fonder kan ha olika grad av hållbarhetsarbete. Alla våra fonder är kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv.

I vår utvärderingsprocess av externa fonder utvärderar vi fondens och fondbolagets hållbarhetsarbete. Vi ser helst att fondbolaget har undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI).

Vi vill också att varje fond genomför och publicerar sin Swesif hållbarhetsprofil (fondfaktablad) där förvaltaren beskriver fondens hållbarhetsarbete.

Varför ska jag välja en hållbar fond?

Vi ser hållbara investeringar som en bra affär och ett sätt att påverka företag att ta ett större ansvar. Eller så vill du helt enkelt inte investera i vissa typer av verksamheter.
Vi arbetar för att du som kund ska få en schysst tjänstepension. Med det menar vi en god avkastning över tid, låga avgifter och ansvarsfulla placeringar. För 2017 blev avkastningen i Entré 100 i snitt 11,6 procent.

Enligt branschtidningen Risk & Försäkrings årliga jämförelse, oktober 2018, har vår genomsnittliga avkastning till fondsparare legat i topp, sett över både 10 år (7,1%) och 5 år (12,7%). Jämförelsen är ett kvitto på att vi lyckats med att erbjuda en prisvärd fondförsäkring med god avkastning.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Avkastning 10 år

Bolag Genomsnittlig avkastning 2008-2017
Folksam LO Pension 7,1 %
KPA Pensionsförsäkring 6,6 %
Swedbank Försäkring 5,7 %
Nordea L&P 5,5 %
Danica Pension 5,5 %
AMF Pension 5,4 %
Folksam Fondförsäkring 4,9 %
Movestic 4,8 %
SHB Liv 4,5 %
Skandia 4,5 %
SEB Pension & Försäkring 4,4 %
Länsförsäkringar Fondliv 3,5 %
SPP Pension & Försäkring 3,2 %
Källa: Risk och Försäkring oktober 2018
Här är några tips på vad du kan titta på för att se om en fond är hållbar.
  • Ta del av fondens hållbarhetsprofil om det finns en sådan.
  • Se om fondbolaget är medlem i FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Det är en branschstandard bestående av sex principer som investeraren åtar sig att följa. Det handlar om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och bolagsstyrning.
  • Fördjupande information finns ofta på fondbolagets hemsida.
Vår ambition är att alla kunder ska få en schysst pension. Med en schysst pension menar vi en god avkastning över tid, låga avgifter och ansvarsfulla placeringar.

Vi har ingen egen kapitalförvaltning utan väljer ut den kombination av fonder hos utvalda externa fondbolag som ger de bästa förutsättningarna för en schysst pension för våra kunder. Vi arbetar för att våra kunders pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt genom att ställa krav på utvalda fondbolag och bevaka att de påverkar de bolag de investerat i till ett mer hållbart beteende.

Det innebär bland annat att vi vill att de bolag fonderna placerar i, successivt ska förbättra sitt arbete med att ta ansvar för hur de påverkar vår miljö och vårt klimat och ha goda arbetsrättsliga villkor för sina anställda. Inte tillåta barnarbete och arbeta aktivt för en god, transparent företagskultur som motverkar korruption.

Fondbolagen ska även ha undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och varje fond ska publicera Swesifs hållbarhetsprofil.

Vår målsättning är att ett aktivt arbete för att förbättra miljö, klimat, arbetsrättsliga villkor och bolagsstyrning ska vara en självklarhet för de bolag som våra utvalda fonder investerar i. Vi vill vara lyhörda och lyssna våra kunder. Det som är viktigt för våra kunder är viktigt för oss.

Under året har vi genomlyst vårt hållbarhetsarbete för att ytterligare förbättra och tydliggöra bolagets position i hållbarhetsfrågor. En ledstjärna i det arbetet har varit kundernas önskemål om hur vi ska agera och förhålla oss i olika frågor kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. Vi har intervjuat och haft många bra dialoger med våra kunder för att få en bra förståelse för vad som är viktigt för dem. Detta har resulterat i en ny placeringspolicy som kommer att implementeras under 2018.

Bland de förbättringar och tydliggöranden som utkristalliserats i placeringspolicyn kan nämnas att våra utvalda fonder i första hand ska arbeta med att påverka företag till förbättrat beteende snarare än att helt avstå från att investera i företag som inte når upp till önskvärd nivå i sitt hållbarhetsarbete. Vi ska även använda vårt inflytande till att förbättra arbetsrättsliga villkor, motverka barnarbete och främja jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden. Dialogen med utvalda fondbolag och hur de arbetar med hållbarhet kommer också att intensifieras och vara betydligt mer aktiv än den varit tidigare.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att se över hur väl våra utvalda fonder motsvarar de nya kraven utifrån våra nya hållbarhetskriterier. Under året kommer arbetet att fortskrida med att säkerställa att alla utvalda fonder snarast möjligt lever upp till våra krav.

Vi kommer också på olika sätt använda vårt inflytande till att arbeta för att förbättra arbetsrättsliga villkor, motverka barnarbete och främja jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden, de områden som våra kunder pekat ut som de viktigaste för oss att påverka.

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja Folksam LO Pension för din tjänstepension! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig.