Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Ett övergripande syfte med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar är att underlätta för kund att fatta mer välinformerade beslut kopplat till hållbarhet. Bland annat ställs det krav på oss i finansbranschen hur hållbarhetsinformation ska presenteras. Eftersom alla finansmarknadsaktörer i EU måste redovisa samma uppgifter blir det lättare för dig som kund att kunna jämföra olika tjänstepensionsförsäkringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Nedan har vi samlat information om våra utvalda fonders hållbarhetsarbete.

Publicerad: 2023-06-29  |  Senast uppdaterad: 2023-07-05

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Folksam LO Pension beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

Ett av informationskraven i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar är att Folksam LO Pension som finansmarknadsaktör årligen ska redovisa sina investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Enligt kraven ska vi redovisa detta första gången i mallform senast den 30 juni.

Nedan finns senaste redogörelsen för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som gäller för Folksam LO Pension.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer – Folksam LO Tjänstepension

Information om vår ersättningspolicy

Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under Finansinspektionens tillsyn ha en ersättningspolicy som omfattar alla anställda.

Ersättningspolicyn omfattar alla anställda inom Folksam inklusive dotterbolag. Policyn utgår från våra grundläggande värderingar och ska stödja och styra mot övergripande mål och strategier.

För att minimera överdrivet risktagande samt undvika intressekonflikter där kundens intressen inte tas till vara med tillbörlig omsorg, så utgår inga rörliga ersättningar inom Folksam inklusive dotterbolag, med undantag för företagsgemensamt belöningsprogram som omfattar alla anställda. Folksams ersättningsstruktur tar hänsyn till hanteringen av hållbarhetsrisker genom att ingen rörlig ersättning utgår. Detta medför att policyn är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker. 

Hållbarhetsbilagor innan avtal ingås och för årlig information

Fondförsäkring i Folksam LO Pension främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondbolagen påverkar och utesluter investeringar i sina fonder. För att din försäkring ska kunna uppfylla dessa egenskaper krävs att minst en av dina valda fonder främjar sådana egenskaper eller har hållbar investering som mål. En sådan fond måste dessutom ingå under hela försäkringstiden.

Här hittar du vårt guidade fondutbud där du kan se vilka, och hur många, fonder som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (art 8) respektive vilka fonder som har hållbar investering som mål (art 9).

Vårt fondutbud

För varje fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål tar fondbolagen fram hållbarhetsbilagor som ska lämnas innan avtal ingås och som årlig information.

Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås är en bilaga till förköpsinformation. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller fondens hållbarhetsmål.

Hållbarhetsbilaga för årlig information är en bilaga till förvaltningsberättelsen i Folksam LO Pensions årsredovisning. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om vilken utsträckning fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper har främjats eller fondens hållbarhetsmål har uppnåtts under året. Fondernas hållbarhetsbilagor för årlig information kommer finnas tillgängliga på denna sida senast sista maj efterföljande år.

Utvalda fonder

Våra Entréfonders fondinnehåll baseras på följande utvalda fonder. Här kan du ladda ned och läsa mer om hur respektive fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och integrerar hållbarhetsrisker.

Fondnamn Nedladdningsbar hållbarhetsprofil Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås Hållbarhetsbilaga årlig information Informationsbroschyr Årsrapport PRIIP
Folksam LO Obligation pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Sverige pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Världen pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Västfonden pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Access Edge Em Mkt A pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Access Edge Sweden A pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Räntefond Kort Plus A pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Historisk utveckling

Nedan kan du läsa mer om tjänstepension och våra olika fondpakets utveckling samt andra viktiga ekonomiska nyckeltal.

Läs mer här

Hållbarhetsbilagor innan avtal ingås och för årlig information

Fondförsäkring i Folksam LO Pension främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondbolagen påverkar och utesluter investeringar i sina fonder. För att din försäkring ska kunna uppfylla dessa egenskaper krävs att minst en av dina valda fonder främjar sådana egenskaper eller har hållbar investering som mål. En sådan fond måste dessutom ingå under hela försäkringstiden.

Här hittar du vårt guidade fondutbud där du kan se vilka, och hur många, fonder som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (art 8) respektive vilka fonder som har hållbar investering som mål (art 9).

Vårt fondutbud

För varje fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller har hållbarhet som mål tar fondbolagen fram hållbarhetsbilagor som ska lämnas innan avtal ingås och som årlig information.

Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås är en bilaga till förköpsinformation. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper eller fondens hållbarhetsmål.

Hållbarhetsbilaga för årlig information är en bilaga till förvaltningsberättelsen i Folksam LO Pensions årsredovisning. I hållbarhetsbilagan finns ytterligare information om vilken utsträckning fondens miljörelaterade och/eller sociala egenskaper har främjats eller fondens hållbarhetsmål har uppnåtts under året. Fondernas hållbarhetsbilagor för årlig information kommer finnas tillgängliga på denna sida senast sista maj efterföljande år.

Fonder fritt val

Du har möjlighet att göra ett eget val av fonder i vårt fria fondutbud. Här kan du ladda ned och läsa mer om hur respektive fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och integrerar hållbarhetsrisker.

Fondnamn Nedladdningsbar hållbarhetsprofil Hållbarhetsbilaga innan avtal ingås Hållbarhetsbilaga årlig information Informationsbroschyr Årsrapport PRIIP
Danske Invest SICAV Global Index SI pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Danske Invest Sverige Ränta SI pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Didner & Gerge Småbolag pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

KPA Aktiefond pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

KPA Blandfond pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Nordea Institutionell Kortränta Acc pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Swedbank Robur Technology A pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Emerging Markets A pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Europa A pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Japan A pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Pacific A pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad Sverige Bred A pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Öhman Marknad USA A pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Obligation pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Sverige pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Världen pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Folksam LO Västfonden pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Historisk utveckling fonder fritt val

Här kan du läsa mer om hur våra fonder i det fria valet har utvecklats. Samtliga fonder är kvalitetsgranskade och har rabatterade avgifter för dig som sparar hos oss.

Läs mer här

Folksam LO Pension har inga egna fonder – i stället erbjuder vi ett urval av externa fonder som vi sätter bestämda hållbarhetskrav på. Samma hållbarhetskrav gäller för samtliga fonder i Folksam LO Pensions fondutbud. Du kan ta del av respektive fonds hållbarhetsarbete via vår hemsida. 

Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka fondens värde negativt. Hållbarhetsrisker kan därmed påverka fondförsäkringens avkastning. Vilka hållbarhetsrisker som kan påverka försäkringens avkastning beror på vilka fonder du väljer att investera i. Alla fonder har någon form av hållbarhetsrisk. Hållbarhetsrisker handlar däremot inte om hur investeringar i sig negativt påverkar miljö och klimat, sociala faktorer eller bolagsstyrningsfrågor. För att avgöra hur väl fondbolagen hanterar de riskerna, och för att de inte ska strida mot Folksams hållbarhetskrav, ser vi till att utvärdera varje specifik fond. 

När vi utvärderar en fonds hållbarhetsrisker tittar vi på tre delar: miljömässiga risker, sociala risker och bolagsstyrningsrisker. De tre delarna ligger till grund för vår samlade hållbarhetsbedömning av respektive fond. Bedömningen gör vi genom att samla in data som mäter de tre olika delarna, och jämför den med data från liknande fonder.

Den insamlade data vi har om varje fonds hållbarhetsrisker ligger till grund för våra dialoger med fondbolagen och fondförvaltarna. På så sätt får vi en inblick i hur fondförvaltaren själv bedömer hållbarhetsriskerna i sin investeringsprocess, och det är väldigt viktig information för oss. För det är så vi kan säkerställa att våra fondförvaltare noga håller koll på sina hållbarhetsrisker, och att deras investeringar är ansvarsfulla och bidrar till en trygg pension för våra kunder.

Fondbolag som Folksam LO Pension väljer ut ska ta hänsyn till hållbarhet i investeringsprocessen för de aktuella fonderna. Fondbolaget ska ha anslutit sig till Principles for Responsible Investment ”PRI” alternativt ha en fastställd tidsplan för en sådan anslutning eller att fondbolaget kan uppvisa att det bedriver ett hållbarhetsarbete som kan anses uppfylla motsvarande krav som i PRI. Varje valbar fond ska ha hållbarhet integrerat i sin investeringsprocess och även redovisa sitt koldioxidavtryck. 

Utvalda fonder ska i första hand arbeta med att påverka de bolag fonden investerar i till ett förbättrat beteende istället för att helt avstå från att investera i bolag som inte når upp till önskad nivå i sitt hållbarhetsarbete. Bolag där förvaltningen inte ser någon förändringsvilja eller bedömer att bolaget inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont ska underkännas för investering. Fondbolagen redovisar till oss årligen hur de arbetar med påverkansarbete och vad det resulterat i.

Utvalda fonder ska inte investera i bolag som tillverkar kontroversiella vapen. Fonderna ska heller inte göra investeringar i tobak eller pornografi. Vi vill även att fonden agerar i det fall ett bolag kan anses ha kränkt internationella normer och att det finns en tydlig ambition att undvika kolberoende investeringar.

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja Folksam LO Pension för din tjänstepension! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig.