Vi arbetar med ansvarsfulla placeringar

Folksam LO Pension är medlemmarnas eget bolag. Vi har lyssnat på er önskan om att använda vårt inflytande till att påverka bolag till ett mer hållbart beteende, särskilt inom arbetsrättsliga villkor, jämställdhet och jämlikhet. Genom våra hållbarhetskriterier kan vi ställa tydliga krav på våra utvalda externa fondbolag om hur era pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt.
Folksam LO Pension har ingen egen kapitalförvaltning. Istället väljer vi ut en kombination av fonder hos externa fondbolag. På så sätt kan vi ge de bästa förutsättningarna till en schysst pension för våra kunder, och ställa krav på att fondbolagen påverkar de bolag de investerat i till ett mer hållbart beteende.
 • Vi vill att hållbarhet ska vara en naturlig del av investeringsprocessen hos våra utvalda fonder.
 • Utvalda fondbolagen ska arbeta med att påverka de företag de investerar i till ett förbättrat beteende istället för att helt avstå från att investera i bolag som inte når upp till önskad nivå i sitt hållbarhetsarbete. Fondbolagen ska också följa Folksams uteslutningslista.
 • Även om vi i första hand ska arbeta med påverkan finns det några verksamheter som vi helt ska avstå från att investera i: klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, tobak, pornografi och bolag vars omsättning till mer än 30 procent kommer från kol.
 • Fondbolagen redovisar till oss årligen om hur de arbetar med påverkansarbete och vad det resulterat i.
 • I Folksam LO Pension engagerar vi oss särskilt för ökad jämställdhet och jämlikhet, goda arbetsrättsliga villkor och en arbetsmarknad utan barnarbete. Vi vill att utvalda fonder hjälper oss att sätta fokus på dessa områden.
 • De fondbolag vi samarbetar med ska ha undertecknat och aktivt arbeta utifrån FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Varje fond genomför och publicerar Swesifs hållbarhetsprofil.

Våra hållbarhetskriterier

Hållbarhet i investeringsprocessen

Folksam LO Pensions utvalda fonder ska alltid ta hänsyn till hållbarhetskriterier i sina val av bolag att investera i.

Fondförvaltaren ska ha hållbarhetsfrågor som en naturlig del i urvalsprocessen och kontrollera hur ett bolag som är föremål för investering presterar ur ett hållbarhetsperspektiv. Kontrollen kan ske genom egna eller externa analyser.

Förvaltaren ska känna till:
 • hur de bolag de investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor
 • hur de arbetar med att successivt förbättra sitt hållbarhetsarbete
 • hur bolagen följer internationella normer och konventioner inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik
De internationella normer och konventioner som ska beaktas är:
 • FN:s Global Compact
 • FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Parisöverenskommelsen
 • ILO:s åtta kärnkonventioner
 • FN:s barnkonvention

Även bolag som i dagsläget inte presterar särskilt bra inom sin bransch kan väljas ut för investering om fonden gör bedömningen att de genom sina investeringar kan påverka bolaget till ett förbättrat beteende.

Vi ser också gärna att bolag som presterar mycket bra inom hållbarhet i sin bransch finns representerade i fonden.

Folksam LO Pensions utvalda fonder ska i första hand arbeta med att påverka de bolag de investerar i till ett förbättrat beteende. Bolag där fonden inte ser någon förändringsvilja eller bedömer att bolaget inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont ska underkännas för investering.

Fonden ska även beakta Folksams uteslutningslista i sitt hållbarhetsarbete. Påverkan ska ske i egen regi eller tillsammans med andra. Påverkan kan dels ske genom fondförvaltarens dialog med bolagen, dels genom fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete. Fondbolagen ska också, där så är möjligt, delta i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning.

Hur fonden arbetar med påverkansarbete och vad det resulterat i redovisas till oss i våra regelbundna uppföljningar.

Folksam LO Pensions utvalda fonder investerar inte i bolag som tillverkar eller distribuerar klusterbomber, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen. Fonderna har inte heller några investeringar i tobak, pornografi eller i bolag vars omsättning till mer än 30 procent kommer från kol.

Kriteriet om kontroversiella vapen innebär att våra utvalda fonder inte till någon del får ha investeringar i bolag som tillverkar eller distribuerar klusterbomber, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen.

Kriteriet för pornografi och tobak innebär att maximalt 5 procent av intäkterna i de bolag fonden investerar i får komma från distribution eller produktion av pornografiskt material respektive tobak.

Kriteriet för kol innebär att i de bolag utvalda fonder investerar får maximalt 30 procent av omsättningen komma från utvinning av förbränningskol. Vi vill också att de bolag utvalda fonder väljer att investera i har börjat eller ska börja omställningen mot förnyelsebar energi och att det ingår i fondbolagets eller fondens påverkansarbete att arbeta aktivt med att påverka bolagen i den utvecklingen.

För oss är det viktigt att vårt arbete gör skillnad på riktigt. Att vi med våra hållbarhetskriterier ställer höga krav på våra utvalda fonder och fondbolag. När vi inledde året med dialoger med fondbolagen för att berätta om våra nya hållbarhetskriterier levde endast 13 procent av fonderna upp till våra krav. Men de flesta av fondbolagen har varit mycket lyhörda.

Till halvårsskiftet förväntar vi oss att motsvarande siffra är 65 procent. Målet är givetvis att alla fonder ska leva upp till våra kriterier under 2018. Det kommer också betyda att de fonder som inte lever upp till våra krav kommer att bytas ut.

Tack vare det förtroende våra kunder har gett oss kan vi undvika att miljontals kronor investeras i till exempel kärnvapen, tobaksbolag eller pornografisk verksamhet. Tillsammans kan vi påverka utvecklingen mot en mer hållbar värld.

Resultat av fondbolagens påverkansarbete

Swedbank Robur har aktivt arbetat i börsbolagens valberedningar för att uppnå en jämnare könsfördelning i styrelsen. Statistiken visar att det har gett resultat. Andelen kvinnor har successivt ökat i de bolagsstyrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen.

Fler kvinnor i bolagsstyrelserna – Swedbank Robur

För oss på Folksam LO Pension är alla områden inom miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning viktiga men vi engagerar oss särskilt för ökad jämställdhet och jämlikhet, goda arbetsrättsliga villkor och en arbetsmarknad utan barnarbete. Det gör vi bland annat genom att vi engagerar oss i olika samarbeten. Tillsammans med andra kan vi göra större skillnad.

Global deal

Global Deal är ett initiativ som startats av Sveriges regering i samarbete med ILO och OECD med syfte är att förbättra arbetsvillkoren och öka jämlikheten på arbetsmarknaden genom ökad samverkan mellan företag, länder och fackföreningar.

Läs mer om Global Deal

Global Compact

Global Compact är FN:s internationella initiativ för att främja ett socialt och miljömässigt ansvarstagande hos internationellt verksamma företag. Folksam gick år 2002 med som första svenska försäkringsbolag.

Läs mer om UN Global Compact

SWESIF

SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för Sustainable and Responsible Investments (SRI) hos institutionella kapitalägare och förvaltare. SRI omfattar investeringar som utöver finansiella faktorer tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning eller andra omvärldsfaktorer i investeringsprocessen. Sedan våren 2014 har Folksam en representant i SWESIF:s styrelse.

Läs mer om SWESIF

UN Principles for Responsible Investments (PRI)

Som dotterbolag till Folksam har Folksam LO Pension åtagit sig att följa PRI. PRI är riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning och består av sex principer som de investerare som undertecknar dem åtar sig att följa.

I korthet handlar det om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning i sina investeringar.

Läs mer om UN Principles for Responsible Investments

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja Folksam LO Pension för din tjänstepension! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig.