Vi arbetar med ansvarsfulla placeringar

Folksam LO Pension är medlemmarnas eget bolag. Vi har lyssnat på er önskan om att använda vårt inflytande till att påverka bolag till ett mer hållbart beteende, särskilt inom arbetsrättsliga villkor, jämställdhet och jämlikhet. Genom våra hållbarhetskriterier kan vi ställa tydliga krav på våra utvalda externa fondbolag om hur era pensionspengar ska förvaltas ansvarsfullt.
Folksam LO Pension har ingen egen kapitalförvaltning. Istället väljer vi ut en kombination av fonder hos externa fondbolag. På så sätt kan vi ge de bästa förutsättningarna till en schysst pension för våra kunder, och ställa krav på att fondbolagen påverkar de bolag de investerat i till ett mer hållbart beteende.
 • Vi vill att hållbarhet ska vara en naturlig del av investeringsprocessen hos våra utvalda fonder.
 • Utvalda fondbolag ska arbeta med att påverka de företag de investerar i till ett förbättrat beteende istället för att helt avstå från att investera i bolag som inte når upp till önskad nivå i sitt hållbarhetsarbete. Fondbolagen ska också följa Folksams uteslutningslista.
 • Även om vi i första hand ska arbeta med påverkan finns det några verksamheter som vi helt ska avstå från att investera i: klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, tobak, pornografi, spel och bolag vars omsättning till mer än fem procent kommer från kol.
 • Fondbolagen redovisar till oss årligen om hur de arbetar med påverkansarbete och vad det resulterat i.
 • I Folksam LO Pension engagerar vi oss särskilt för ökad jämställdhet och jämlikhet, goda arbetsrättsliga villkor och en arbetsmarknad utan barnarbete. Vi vill att utvalda fonder hjälper oss att sätta fokus på dessa områden.
 • De fondbolag vi samarbetar med ska ha undertecknat och aktivt arbeta utifrån FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Varje fond genomför och publicerar Swesifs hållbarhetsprofil.
Folksam LO Pensions utvalda fonder ska alltid ta hänsyn till hållbarhetskriterier i sina val av bolag att investera i.

Fondförvaltaren ska ha hållbarhetsfrågor som en naturlig del i urvalsprocessen och kontrollera hur ett bolag som är föremål för investering presterar ur ett hållbarhetsperspektiv. Kontrollen kan ske genom egna eller externa analyser.

Förvaltaren ska känna till:

 • hur de bolag de investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor,
 • hur de arbetar med att successivt förbättra sitt hållbarhetsarbete,
 • hur bolagen följer internationella normer och konventioner inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

De internationella normer och konventioner som ska beaktas är:

 • FN:s Global Compact
 • FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Parisöverenskommelsen
 • ILO:s åtta kärnkonventioner
 • FN:s barnkonvention
Även bolag som i dagsläget inte presterar särskilt bra inom sin bransch kan väljas ut för investering om fonden gör bedömningen att de genom sina investeringar kan påverka bolaget till ett förbättrat beteende.

Vi ser också gärna att bolag som presterar mycket bra inom hållbarhet i sin bransch finns representerade i fonden.

Folksam LO Pensions utvalda fonder ska i första hand arbeta med att påverka de bolag de investerar i till ett förbättrat beteende. Bolag där fonden inte ser någon förändringsvilja eller bedömer att bolaget inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont ska underkännas för investering.

Fonden ska även beakta Folksams uteslutningslista i sitt hållbarhetsarbete. Påverkan ska ske i egen regi eller tillsammans med andra. Påverkan kan dels ske genom fondförvaltarens dialog med bolagen, dels genom fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete. Fondbolagen ska också, där så är möjligt, delta i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning.

Hur fonden arbetar med påverkansarbete och vad det resulterat i redovisas till oss i våra regelbundna uppföljningar.

Folksam LO Pensions utvalda fonder investerar inte i bolag som tillverkar eller distribuerar klusterbomber, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen. Fonderna har inte heller några investeringar i tobak, pornografi, spel eller kol.

Kriteriet om kontroversiella vapen innebär att våra utvalda fonder inte till någon del får ha investeringar i bolag som tillverkar eller distribuerar klusterbomber, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen.

Kriteriet för pornografi och tobak innebär att 0 procent av intäkterna i de bolag fonden investerar i får komma från distribution eller produktion av pornografiskt material respektive tobak.

Kriteriet för kol respektive kommersiell spelverksamhet innebär att i de bolag utvalda fonder investerar får maximalt 5 procent av omsättningen komma från utvinning av förbränningskol eller kommersiell spelverksamhet. Företaget vill också att de bolag utvalda fonder väljer att investera i ska påbörja eller har påbörjat omställningen mot förnyelsebar energi och att det ingår i fondbolagets påverkansarbete att arbeta aktivt med att påverka bolagen i den utvecklingen.

Alla fonder i vårt utbud måste visa att de uppfyller våra hållbarhetskriterier. Därför ska fondförvaltarna varje år svara på frågor om detta i en så kallad DDQ (due diligence questionnaire), som vi följer upp med individuella möten där vi går igenom deras svar.

Dessutom tar vi två gånger om året hjälp av ISS ESG, en extern analysaktör. De undersöker om företagen som våra fondbolag investerar i har brutit mot antingen någon av Folksam LO Pensions hållbarhetskriterier, eller mot någon annan internationell norm eller konvention för hållbarhet. Om någon fond visar sig inte leva upp till våra krav för vi en dialog med fondbolaget. Får det ingen effekt kommer vi ta bort fonden ut vårt utbud.

Folksam LO Pension har inga egna fonder – i stället erbjuder vi ett urval av externa fonder som vi sätter bestämda hållbarhetskrav på. Samma hållbarhetskrav gäller för samtliga fonder i Folksam LO Pensions fondutbud. Du kan ta del av respektive fonds hållbarhetsarbete via vår hemsida. 

Med hållbarhetsrisker menar vi miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle hända, skulle kunna påverka fondens värde negativt. Hållbarhetsrisker kan därmed påverka fondförsäkringens avkastning. Vilka hållbarhetsrisker som kan påverka försäkringens avkastning beror på vilka fonder du väljer att investera i. Alla fonder har någon form av hållbarhetsrisk. Hållbarhetsrisker handlar däremot inte om hur investeringar i sig negativt påverkar miljö och klimat, sociala faktorer eller bolagsstyrningsfrågor. För att avgöra hur väl fondbolagen hanterar de riskerna, och för att de inte ska strida mot Folksams hållbarhetskrav, ser vi till att utvärdera varje specifik fond. 

När vi utvärderar en fonds hållbarhetsrisker tittar vi på tre delar: miljömässiga risker, sociala risker och bolagsstyrningsrisker. De tre delarna ligger till grund för vår samlade hållbarhetsbedömning av respektive fond. Bedömningen gör vi genom att samla in data som mäter de tre olika delarna, och jämför den med data från liknande fonder.

Den insamlade data vi har om varje fonds hållbarhetsrisker ligger till grund för våra dialoger med fondbolagen och fondförvaltarna. På så sätt får vi en inblick i hur fondförvaltaren själv bedömer hållbarhetsriskerna i sin investeringsprocess, och det är väldigt viktig information för oss. För det är så vi kan säkerställa att våra fondförvaltare noga håller koll på sina hållbarhetsrisker, och att deras investeringar är ansvarsfulla och bidrar till en trygg pension för våra kunder.

Fondbolag som Folksam LO Pension väljer ut ska ta hänsyn till hållbarhet i investeringsprocessen för de aktuella fonderna. Fondbolaget ska ha anslutit sig till Principles for Responsible Investment ”PRI” alternativt ha en fastställd tidsplan för en sådan anslutning eller att fondbolaget kan uppvisa att det bedriver ett hållbarhetsarbete som kan anses uppfylla motsvarande krav som i PRI. Varje valbar fond ska ha hållbarhet integrerat i sin investeringsprocess och även redovisa sitt koldioxidavtryck. 

Utvalda fonder ska i första hand arbeta med att påverka de bolag fonden investerar i till ett förbättrat beteende istället för att helt avstå från att investera i bolag som inte når upp till önskad nivå i sitt hållbarhetsarbete. Bolag där förvaltningen inte ser någon förändringsvilja eller bedömer att bolaget inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont ska underkännas för investering. Fondbolagen redovisar till oss årligen hur de arbetar med påverkansarbete och vad det resulterat i.

Utvalda fonder ska inte investera i bolag som tillverkar kontroversiella vapen. Fonderna ska heller inte göra investeringar i tobak eller pornografi. Vi vill även att fonden agerar i det fall ett bolag kan anses ha kränkt internationella normer och att det finns en tydlig ambition att undvika kolberoende investeringar.

För oss är det viktigt att vårt arbete gör skillnad på riktigt. Att vi med våra hållbarhetskriterier ställer höga krav på våra utvalda fonder och fondbolag. Vi har löpande uppföljningar och dialoger med såväl fondernas förvaltare som hållbarhetschefer för att följa upp de bolagsdialoger och påverkansarbete som genomförts och diskutera hur vi tillsammans kan lyfta hållbarhetsarbetet ytterligare.

Information om våra investeringar för ett mer hållbart arbetsliv  

Tack vare det förtroende våra kunder har gett oss kan vi undvika att miljontals kronor investeras i till exempel kärnvapen, tobaksbolag eller pornografisk verksamhet. Tillsammans kan vi påverka utvecklingen mot en mer hållbar värld.

Under nyheter kan du ta del av aktuella exempel på åtgärder som vidtagits för att förbättra miljö och klimat, mänskliga rättigheter eller bolagsstyrning

Nyheter

För oss på Folksam LO Pension är alla områden inom miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning viktiga men vi engagerar oss särskilt för ökad jämställdhet och jämlikhet, goda arbetsrättsliga villkor och en arbetsmarknad utan barnarbete. Det gör vi bland annat genom att vi engagerar oss i olika samarbeten. Tillsammans med andra kan vi göra större skillnad.

Global deal

Global Deal är ett initiativ som startats av Sveriges regering i samarbete med ILO och OECD med syfte är att förbättra arbetsvillkoren och öka jämlikheten på arbetsmarknaden genom ökad samverkan mellan företag, länder och fackföreningar.

Läs mer om Global Deal

Global Compact

Global Compact är FN:s internationella initiativ för att främja ett socialt och miljömässigt ansvarstagande hos internationellt verksamma företag. Folksam gick år 2002 med som första svenska försäkringsbolag.

Läs mer om UN Global Compact

SWESIF

SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för Sustainable and Responsible Investments (SRI) hos institutionella kapitalägare och förvaltare. SRI omfattar investeringar som utöver finansiella faktorer tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning eller andra omvärldsfaktorer i investeringsprocessen.

Läs mer om SWESIF

UN Principles for Responsible Investments (PRI)

Som dotterbolag till Folksam har Folksam LO Pension åtagit sig att följa PRI. PRI är riktlinjer för internationella investerare vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning och består av sex principer som de investerare som undertecknar dem åtar sig att följa.

I korthet handlar det om att ta hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption och bolagsstyrning i sina investeringar.

Läs mer om UN Principles for Responsible Investments

Visa handlingskraft

Kampanjen #visahandlingskraft vill se en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter. Initiativet syftar till att få Sverige att aktivt verka för ett effektivt regelverk på EU-nivå samt att regeringen tillsätter en utredning för lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter. Initiativtagarna till kampanjen är en koalition av 14 civilsamhällesorganisationer, bland annat We effect, Rädda Barnen och Naturskyddsföreningen.

Läs mer om Visa handlingskraft

LOGGA IN OCH SE DIN UTVECKLING

På Mina sidor kan du se hur värdet på din tjänstepension utvecklas. Du kan även byta dina fonder om du själv valt att sköta det.

SÅ HÄR VÄLJER DU OSS

Det är enkelt att välja Folksam LO Pension för din tjänstepension! Välj oss direkt via den valcentral du tillhör eller låt oss sköta det åt dig.